ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 140
Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 55
Abonament PDF

2017: modificările legislative și impactul lor

Ioana Varga
Managing Partner @ A&I ConsultingDIVERSE


Începutul de an aduce o serie de modificări legislative care au un impact important asupra activității economice. Pentru a înțelege modul în care vă vor influența activitatea în 2017 este important să le detaliem. Prin urmare, am făcut o selecție a celor mai importante modificări, pe care o prezentăm în rândurile următoare.

Introducerea mijloacelor de plată electronice

Legea 206/ 09.11.2016 pentru modificarea și completarea OUG 193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2017. Aceasta stipulează că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro, echivalentul în lei, au următoarele obligaţii:

 1. Să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit;

 2. Să ofere serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi să acorde avansuri în numerar. Semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului, trebuie afișate în spații ușor vizibile. Avansul prevăzut se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei.

Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor aflate în vigoare între părţi.

Comercianţii pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat. În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.

Pentru a încheia contractele aferente, persoanele juridice se vor adresa băncilor, care sunt obligate să răspundă solicitărilor în termen de 30 de zile.

Cei care nu respectă prevederile acestui act legislativ vor fi sancționați contravențional. Printre cele mai importante contravenții se numără:

Normele metodologice de aplicare a legii nu s-au publicat la data publicării acestui articol (publicarea lor urmează să aibă loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare ale actului legislativ, respectiv de la data de 1 ianuarie 2017).

Foarte important de luat în calcul este faptul că persoanele juridice care au montate aparate POS trebuie să ia legătura cu băncile la data apariției legii, pentru încheierea contractelor privind acordarea de avansuri în numerar.

Modificarea valorii salariului minim

O altă modificare importantă este în legătură cu modificarea valorii salariului minim brut garantat. Astfel, începând cu data de 01 februarie 2017, salariul minim brut garantat este în sumă de 1.450 lei. Acesta corespunde unui program mediu lunar de 166 ore, reprezentând 8,735 lei/oră. Noului salariu minim brut de 1.450 lei îi corespunde un salariu net de 1.017 lei și un cost total cu salariatul respectiv de 1.780 lei.

Stabilirea unui salariu de bază mai mic decât salariul minim brut constituie contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 lei, sumă aplicată pentru fiecare contract individual la care nu s-a respectat dispoziția din prezentul act normativ.

În anul 2017, avem în aplicare două salarii minim brute, astfel:

 1. suma de 1.250 lei pentru luna ianuarie 2017;

 2. suma de 1.450 lei aplicabilă începând cu luna februarie 2017.

Noi modificări ale Codului fiscal

OUG nr. 3/2017 din 06.01.2017 aduce modificări substanțiale Codului fiscal asupra mai multor categorii de impozite:

 1. impozitul pe profit;

 2. impozitul pe venitul microîntreprinderii;

 3. impozitul pe venitul din salarii;

 4. impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate – imobile din patrimoniul personal;

 5. contribuția la asigurările sociale – pensii;

 6. contribuția la asigurările sociale de sănătate.

Principalele modificări sunt:

1 . Începând cu 01 februarie 2017 persoana juridică care nu a depășit cifra de afaceri de 500.000 euro (2.270.550 lei) în exercițiul financiar 2016 va fi considerată microîntreprindere, cu păstrarea celorlalte criterii de încadrare.

Impozitul este obligatoriu. Ordonanța prevede ca măsură tranzitorie pentru societățile plătitoare de impozit pe profit existente la 31 decembrie 2016 faptul că acestea vor fi plătitoare de impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017. Ele urmează să depună declarația de impozit pe profit formular 101 pentru perioada 01-31 ianuarie 2017 până pe data de 25 februarie 2017.

Acest tip de persoane juridice devin plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii începând cu 01 februarie 2017. Impozitul pe venitul microîntreprinderii este în cotă de 1% pentru cele care au unul sau mai mulți salariați și în cotă de 3% pentru cele fără salariați.

Depășirea plafonului de 500.000 euro sau a procentului de 20% de venituri din consultanță și management conduce la plata impozitului pe profit din trimestrul când s-au depășit plafoanele.

2. Angajatorii cu activități sezoniere sunt scutiți de la plata impozitului pe venitul din salarii al salariaților încadrați pe o perioadă de 12 luni, în clasificările CAEN de la art. 1 din legea impozitului specific.

Codurile CAEN aferente activităților sezoniere pentru care se acordă scutire la impozitul pe venitul din salarii sunt enumerate de art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific, astfel: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".

3. Contribuabilii ce desfășoară în mod exclusiv activități de inovare, cercetare și dezvoltare beneficiază de scutire la impozitul pe profit pentru primii 10 ani de activitate.

4. Abonamentele de sănătate suportate de salariați sunt deductibile la calculul impozitului pe venit într-o valoare de 400 euro anual.

5. Vânzările de active din patrimoniul personal (construcții, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei. Pentru sume ce depășesc această valoare se plătește un impozit în cotă de 3%.

Modificări referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală datorează contribuția la asigurările de sănătate pentru un venit lunar ce nu poate să fie mai mare de 5 x câștigul salarial mediu brut. În mod similar, persoanele ce realizează venituri din activități agricole sau din cedarea folosinței bunurilor datorează contribuția la sănătate pentru veniturile realizate. Plafonul maxim al contribuției la sănătate se determină pentru o bază lunară de 5 x câștigul salarial mediu brut. Pentru veniturile din arendă și din chirii se păstrează cheltuiala forfetară de 40%.

S-a implementat și modificarea mult așteptată referitoare la veniturile din investiții (dividende, dobânzi, cedarea părților sociale și a acțiunilor). Din 2017 nu se datorează contribuția la sănătate dacă persoana fizică realizează venituri ce sunt supuse deja contribuției la sănătate (venituri din salarii, pensii, activități independente etc). Doar dacă veniturile din investiții sunt singurele venituri ale persoanei fizice se datorează acea contribuție individuală la sănătate, însă baza de calcul nu mai este plafonată superior.

Modificări referitoare la contribuția de asigurări sociale la pensii

Se abrogă plafonul de 5 x salariul mediu brut ca sumă maximă la care se calculează contribuția de asigurări sociale la pensii pentru persoanele ce realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor. Această abrogare este valabilă atât pentru contribuția individuală suportată de persoana fizică, cât și pentru contribuția datorată de angajator.

Pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală se păstrează plafonul maximal de 5 x salariul mediu pentru care se datorează contribuția la asigurări sociale la pensii.

Modificări PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

Legea 182 din 17.10.2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale intră în vigoare de la data de 17 Ianuarie 2017 și cuprinde următoarele modificări:

Limitarea numărului de angajați și de obiecte de activitate:

Facilități acordate studenților:

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut trebuie să solicite oficiului Registrului Comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din Registrul Comerţului referitoare la obiectul de activitate.

Oficiul Registrului Comerțului radiază în termen de 60 de zile de la împlinirea acestui termen, din oficiu, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care nu și-au îndeplinit obligația de modificare a mențiunilor referitoare la obiectul de activitate.

Crearea de software

Actul normativ care reglementează modul în care programatorii beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii în anul 2017 se aplică de la data de 01 februarie 2017, începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare, respectiv cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

Principala modificare este eliminarea condiției ca angajatorul să fi realizat în anul precedent venituri din vânzarea de softuri de 10.000 USD. Astfel, această scutire se poate acorda încă de la începutul unei activități ce presupune crearea de programe pentru calculator.

Scutirea se acordă la angajații operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea cumulativă a mai multor condiții:

De prevederile actului normativ beneficiază angajații cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Documentele justificative pentru scutirea de impozit se pot păstra și în format electronic, dacă sunt semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat. Documentele justificative sunt: actul constitutiv, în cazul operatorilor economici, organigrama angajatorului, fişa postului, copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor, copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă, statul de plată întocmit separat pentru angajaţi, comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Cele expuse mai sus sunt din punctul nostru de vedere cele mai importante modificări legislative care trebuie avute în vedere în 2017 și care pot avea un impact semnificativ în desfășurarea activităților economice.

NUMĂRUL 138 - Maps & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO